Mighty Services

Services

ครบเครื่อง
เรื่องงานประชุม

ให้บริการอุปกรณ์สำหรับงานประชุมอย่างครบวงจร
ไม่ว่าจะเป็นระบบหูฟังการแปลภาษา ตู้ล่าม หูฟังทัวร์
ไก้ด์ ล่ามแปลภาษา ระบบเสียง ภาพ แสง ฉากเวที
บริการช่างภาพงานถ่ายภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ พร้อม
ทีมงาน ที่มีประสบการณ์จากงานประชุม ทุกขนาด
ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ